Gna

Privacyverklaring Trainmark

Privacyreglement Trainmark

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Trainmark mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Trainmark de plicht om haar opdrachtgevers, bezoekers en medewerkers:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Trainmark worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Trainmark vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Trainmark in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Trainmark expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Trainmark gebruikt en het doel van het gebruik Trainmark verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je opdrachtgever wordt of bent van Trainmark, als je een zakelijke relatie wordt van Trainmark of als je een bezoeker bent van het theater of als je een medewerker wordt of bent van Trainmark. Trainmark verzamelt opdrachtgevers en zakelijke relaties naam, telefoonnummer en e-mailadres. Van bezoekers van het theater verzamelt Trainmark naam, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer.

Van medewerkers verzamelt Trainmark naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN- nummer, IBAN-nummer en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Trainmark sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• onze verplichtingen als werkgever na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Trainmark verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Trainmark-organisatie, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Trainmark met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Trainmark verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Trainmark worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Trainmark beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Trainmark om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Trainmark ten aanzien van alle aan Trainmark verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door Trainmark overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Trainmark bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke
termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Trainmark zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene
• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar kantoor@trainmark.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Trainmark.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Trainmark en probeert Trainmark er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Trainmark ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Trainmark.
Privacyreglement Trainmark versie augustus 2018

Trainmark-logo